Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Колектив кафедри

Стабніков Віктор Петрович


Завідувач кафедри, професор кафедри біотехнології і мікробіології, доктор технічних наук.

У 2002 р. закінчив з відзнакою Національний університет харчових технологій за спеціальністю «Біотехнологія». У 2006 році захистив дисертацію на тему «Розробка способу анаеробного очищення стічних вод з використанням залізовідновлювальних бактерій» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (спеціальність – біотехнологія). У 2018 р. захистив докторську дисертацію на тему «Наукові засади створення біотехнологій біоцементації для використання в охороні довкілля і промисловості» на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук (спеціальність – біотехнологія).

Пирог Тетяна Павлівна


Професор, доктор біологічних наук, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Заслужений діяч  науки і  техніки України, голова підкомісії з біотехнології і  біоінженерії Науково-методичної ради МОН України, голова  експертної групи для проведення оцінювання ефективності діяльності закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності за науковим напрямом "Технічні науки", експерт секції №24 за фаховим напрямом «Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології» Наукової ради МОН України, експерт Національного фонду досліджень України,  голова спеціалізованої вченої ради Д 26.058.04 НУХТ із захисту докторських дисертацій за спеціальностями 03.00.20 – біотехнологія, 05.18.04 – технологія м'ясних, молочних продуктів і продуктів з гідробіонтів, член спеціалізованої вченої ради Д 26.233.01 при Інституті мікробіології і вірусології НАН України із захисту докторських дисертацій за спеціальностями 03.00.20 – біотехнологія, 03.00.07 – мікробіологія, 03.00.06 – вірусологія.

Грегірчак Наталія МиколаївнаДекан факультету біотехнології та екологічного контролю. Доцент кафедри біотехнології і мікробіології, кандидат технічних наук.

У 1982 р. закінчила з відзнакою Київський технологічний інститут харчової промисловості за спеціальністю «Технологія мікробіологічних і вітамінних виробництв». Після закінчення інституту працювала технологом на Трипільському біохімічному заводі. З 1991 року науковим співробітником, завідувачем лабораторії, асистентом кафедри біотехнології мікробного синтезу УДУХТ.

Воронцов Олександр Олександрович


Доцент кафедри біотехнології і мікробіології.

Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.18.04 – технологія м’яса і м’ясних продуктів.

Закінчив КТІХП (нині НУХТ) у 1974 році. Працює на кафедрі з 1980 року. Кандидатську дисертацію захистив у 1979 році.

Викладає дисципліни: «Мікробіологія для харчових технологій. Модуль 1. Технічна мікробіологія» та «Мікробіологія для харчових технологій. Модуль 2. Мікробіологія харчових продуктів» (для здобувачів освітнього ступеню  «бакалавр» спеціальності  181 «Харчові технології» освітньо-професійної  програми «Харчові технології і інженерія», Навчально-науковий інститут харчових технологій) та «Мікробіологія харчових продуктів» (для здобувачів освітнього ступеню «бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо-професійної програми «Харчові технології і інженерія», Факультет готельно-ресторанного та туристичного бізнесу імені проф. В.Ф. Доценка).

Красінько Вікторія Олегівна


Доцент кафедри, кандидат технічних наук. Працює на кафедрі з 2000 р.

У 1995 р. закінчила з відзнакою Український державний університет харчових технологій (нині НУХТ), отримавши спеціальність «інженер-біотехнолог». У 1995-2001 р.р. – навчалась у аспірантурі НУХТ. Кандидатську дисертацію, присвячену екобіотехнологічному напряму досліджень, за темою: «Розробка біотехнології очистки стічних вод харчових виробництв із застосуванням сполук заліза» захистила за спеціальністю 03.00.20 «Біотехнологія» у 2004 році під керівництвом однієї з перших випускниць кафедри біотехнології і мікробіології, доцента Стабнікової Олени Всеволодівни. Вчене звання доцента отримала у 2007 році. Під керівництвом Красінько В.О. у 2016 році захищено кандидатську дисертацію за спеціальністю «Біотехнологія».

 

Карлаш Юрій Васильович


Доцент кафедри, кандидат технічних наук. Працює на кафедрі з 1998 р.

У 1974 р. закінчив з відзнакою Київський технологічний інститут харчової промисловості (КТІХП, нині НУХТ) за спеціальністю «Технологія мікробіологічних та вітамінних виробництв». Після закінчення інституту працював на Ладижинському заводі ферментних препаратів (Вінницька обл.) і був одним з спеціалістів, які брали участь у запуску нових технологічних ліній.

У 1986 р. у КТІХП захистив кандидатську дисертацію на тему «Дослідження закономірностей інтенсифікації газорідинних масообмінних процесів у ферментаторах з віброперемішуючими пристроями». У 1994 р. отримав вчене звання доцента кафедри процесів та апаратів харчових виробництв.

Пенчук Юрій Миколайович


Доцент кафедри, кандидат технічних наук.

У 2001 закінчив Національний університет харчових технологій (кваліфікація за дипломом магістр з біотехнології). З 2001 по 2004 роки навчався в аспірантурі НУХТ. Працює в НУХТ з 2004 року: до вересня 2008 року обіймав посаду асистента, з 1 вересня 2008 року працює на посаді доцента кафедри біотехнології і мікробіології. З 2010 р. член журі Всеукраїнської олімпіади з біотехнології. З 2012 р. відповідальний секретар та член редакційної колегії наукового журналу «Наукові праці НУХТ». Член науково-технічної ради НУХТ. Член ради молодих учених НУХТ. Відповідальний за розподіл педагогічного навантаження. Відповідальний за дистанційне навчання.

Скроцька Оксана Ігорівна

Кандидат біологічних наук, доцент кафедри біотехнології і мікробіології.

У 2002 р. з відзнакою закінчила Національний університет харчових технологій за спеціальністю «Біотехнологія», 2002-2005 рр. – навчалась у аспірантурі НУХТ. Працює на кафедрі з 2005 р. Кандидатську дисертацію на тему «Противірусна дія молекулярного комплексу дріжджова РНК-тилорон при експериментальній ВПГ-1-інфекції» успішно захистила у 2008 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.001.14 Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. З 2014 р. очолює студентський науковий гурток «BIOTECH».

Буценко Людмила Миколаївна


Професор кафедри, доктор біологічних наук. З 2000 по 2022 рр. - старший науковий співробітник відділу фітопатогенних бактерій Інституту мікробіології і вірусології НАН України.

У 1998 р. закінчила з відзнакою Національний університет харчових технологій за спеціальністю «Біотехнологія». З 1998 р. працює в Інституті мікробіології і вірусології Національної академії наук України – інженером, науковим та старшим науковим співробітником. З 2000 по 2004 роки навчалась в аспірантурі Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного.

У 2004 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук (спеціальність 03.00.07 – мікробіологія) на тему «Антимутагенна та протипухлинна активність Pseudomonas syringae pv. atrofaciens та Pseudomonas syringae pv. coronafaciens».

Резніченко Юрій Миколайович

Доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент. Працює на кафедрі з 2020 року. Заступник декана факультету біотехнології та екологічного контролю з навчальної роботи.

У 2002 році з відзнакою закінчив Національний університет харчових технологій та отримав повну вищу освіту за  ОКР «спеціаліст». Кандидатську дисертацію на тему «Удосконалення  попередньої  вапнокарбонізації дифузійного соку» захистив у 2010 році. Під час навчання в аспірантурі, а також після захисту дисертації приймав активну участь у впровадженні наукових розробок кафедри на підприємствах цукрової галузі. У 2014 році успішно підтвердив вчене звання доцента.

Входив до складу журі Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом "Харчові технології та інженерія" і спеціальністю "Технології питної води та водопідготовки харчових виробництв" (ОНАХТ, 2017 р.).

Старовойтова Світлана Олександрівна


Кандидат біологічних наук, доцент кафедри біотехнології і мікробіології.

У 2005 р. з відзнакою закінчила Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (НТУУ КПІ) за спеціальністю «Промислова біотехнологія» та здобула кваліфікацію магістра з біотехнології. Упродовж 2005-2008 рр. навчалась у аспірантурі НТУУ КПІ. Упродовж навчання в аспірантурі отримала два гранти: у 2006 році Грант НТУУ КПІ та Грант Президента України для обдарованої молоді на 2007 рік. Кандидатську дисертацію на тему «Розробка композиції поліштамового пробіотику на основі бактерій роду Lactobacillus» успішно захистила у 2008 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.233.01 Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного (спеціальність 03.00.20 – біотехнологія).

Лауреат Премії Президента України для молодих вчених 2010 року.

На кафедрі працює з 2009 року. У 2014 році отримала звання доцента кафедри біотехнології і мікробіології.

Белемець Тетяна Олександрівна


Старший викладач кафедри біотехнології і мікробіології, кандидат технічних наук. У 2013 році закінчила Національний університет харчових технологій за спеціальністю «Технологія зберігання, консервування та переробки молока» з кваліфікацією магістра. У 2016 році закінчила аспірантуру за спеціальністю 05.18.04 – технологія м’ясних, молочних продуктів і продуктів з гідробіонтів. На кафедрі працює з 2017 року. Загальний стаж наукової роботи 4 роки. Автор 11 наукових праць, в тому числі 6 статей у наукових виданнях, зокрема у журналах бази SCOPUS. Науковий напрям роботи – розробка технології кисломолочних продуктів з поліфункціональними наповнювачами природного походження.

Ключка Лілія Вікторівна

Старший викладач кафедри, завершила навчання за освітнім ступенем доктора філософії за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» (2017-2021 рр.), захист дисертації відбувся 8 жовтя 2021 р.

З вересня 2018 р. є стипендіатом Кабінету Міністрів України для молодих вчених (Рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 24.10.2018 р.)

У 2017 р. закінчила Національний університет харчових технологій та отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Фармацевтична біотехнологія».

У 2015 р. за високі досягнення в навчанні та науково-дослідній роботі отримувала стипендію Кабінету Міністрів України. Роком пізніше нагороджена дипломом ІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за галуззю наук «Біологія» (робота на тему «Вплив умов культивування на біологічні властивості поверхнево-активних речовин Nocardia vaccinii IMB B-7405»).

Удимович Віктор Миколайович

Старший викладач кафедри біотехнології і мікробіології, доктор філософії з біотехнологій та біоінженерії.

У 2018 р. закінчив Національний університет харчових технологій та отримав диплом магістра за спеціальністю «Екологічна біотехнологія та біоенергетика».

З 2016 до 2017 року працював майстром дільниці цеху твердих форм готових лікарських засобів Виробничої служби АТ «Київмедпрепарат» Корпорації «Артеріум».

З 2017 до 2018 року займав посаду менеджера із забезпечення якості Департаменту із забезпечення якості ТОВ «Біотестлаб».

Марченко (Потапенко) Валерія Віталіївна

Асистент кафедри біотехнології і мікробіології, здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» (І року навчання).

У 2021 р. закінчила Національний університет харчових технологій та отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Промислова біотехнологія».

На кафедрі працює з вересня 2021 року.

Проводить лабораторні заняття з дисциплін:

  • Загальна мікробіологія і вірусологія
  • Генетика
  • Мікроорганізми як біологічні агенти

Події у світлинах

 Випуск магістрів. Лютий 2024 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2024 р. 

 Посвята в студенти. Вересень 2023 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2023 р. 

 89 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів. Квітень 2023 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2023 р. 

 Посвята в студенти. Вересень 2022 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2022 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2022 р. 

 Посвята в студенти. Серпень 2021 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2021 р. 

 87 Міжнародна наукова конференція молодих вчених, аспірантів, студентів. Квітень 2021 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2021 р. 

 Посвята в студенти. Вересень 2020 р. 

 On-line захист квалiфiкацiйних робiт ОС "БАКАЛАВР". Червень 2020 р. 

 Випуск магістрів та бакалаврів. Лютий 2020 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2020 р. 

 Вечір факультету. Жовтень 2019р. 

 Фотоконкурс «Мій улюблений куточок НУХТ». 

Архів

Ви знаходитесь тут: Про кафедру Колектив кафедри