Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Навчальна література

Підручники і посібники, видані викладачами кафедри

Пирог  Т.П., Пенчук Ю.М. Біохімічні основи мікробного синтезу: підручник – К.: Видавництво Ліра-К, 2020. – 258 с.

У підручнику наведено шляхи біосинтезу препаратів на основі біомаси мікроорганізмів, біогенез первинних метаболітів, детально розглядаються шляхи регуляції біосинтезу амінокислот та підходи до створення штамів-надсинтетиків цих мікробних метаболітів.

Охарактеризовано шляхи біосинтезу вторинних метаболітів у мікроорганізмів та фізіологічні основи регуляції їх синтезу, а також дані про біосинтез продуктів бродіння та ферментів.

Використовуючи сучасні дані Кіотської енциклопедії генів і геномів, розглянуто шляхи біосинтезу антибіотиків, що походять від єдиного первинного метаболіта; утворюваних конценсацією кількох первинних метаболітів; поліпептидних та β-лактамних; утворюваних полімеризацією ацетатних і пропіонатних одиниць; полікетидів першого і другого типів; терпеноїдних та аміноглікозидних, а також C7N-аміноциклітолів.

Для студентів спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» та споріднених спеціальностей (091 «Біологія», 226 «Фармація»), а також для спеціалістів, які працюють в галузі біотехнології та біології.


Навчально-методичне забезпечення ОПП «Промислова та фармацевтична біотехнологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Обов’язкові освітні компоненти ОП

Код н/д

Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кафедра, що викладає дисципліну (посилання з бібліотеки)

Навчально-методичне забезпечення

ОК 1.

Інтелектуальна та промислова власність

Кафедра біотехнології продуктів бродіння  і виноробства

Інструкція з пошуку навчально-методичного забезпечення в бібліотеці НУХТ

ОК 2.

Іноземна мова: практичні навички наукової комунікації

Кафедра іноземних мов професійного спрямування

ОК 3.

Методологія та організація наукових досліджень (у т.ч. курсова робота) 

Кафедра біотехнології і мікробіології

ОК 4.

Методи молекулярної біотехнології

Кафедра біотехнології і мікробіології

ОК 5.

Оптимізація технологічних процесів та статистичні методи аналізу

Кафедра біотехнології і мікробіології

ОК 6.

Природознавча мікробіологія

Кафедра біотехнології і мікробіології

ОК 7.

Системи менеджменту якості у виробництві

Кафедра біотехнології і мікробіології

ОК 8.

Формування бізнес-моделі підприємства та управління

Кафедра економічної теорії

ОК 9.

Новітні напрями у біотехнології та фармації. (у т. ч. курсовий проєкт)

Кафедра біотехнології і мікробіології

ОК 10.

Професійна практика

 

ОК 11.

Переддипломна практика

Кафедра біотехнології і мікробіології

ОК 12

Кваліфікаційна робота

 

 

Перелік вибіркових компонент

 

ВП 1.

Вибіркова дисципліна із загальноуніверситетського каталогу

Загальноуніверситетський каталог вибіркових дисциплін

 

ВП 2**.   Дисципліни з каталогу галузі знань 16 «Хімічна інженерія та біоінженерія»

 

Біоенергетика та охорона довкілля

Кафедра біотехнології і мікробіології

 

 

Фізико-хімічні методи аналізу (поглиблений курс)

Кафедра харчової хімії

 

 

Біобезпека та якість продуктів харчування

Кафедра біотехнології і мікробіології

 

 

Дизайн лікарських засобів

Кафедра харчової хімії

 

ВП 3***.

Дисципліни з каталогу освітньої програми (3 дисципліни з переліку на вибір)

 

Біоінженерія культур рослин, тварин і людини  

 

 

 

Біотехнологічні методи захисту рослин

Кафедра біотехнології і мікробіології

 

 

Нанобіотехнології

Кафедра біотехнології і мікробології

 

 

Екологічна політика та технічне регулювання у Євросоюзі

Кафедра екологічної безпеки та охорони праці

 

 

Технологія лікарських косметичних засобів

Кафедра біотехнології і мікробіології

 

 

Іммобілізовані ферменти і клітини в біотехнології

Кафедра біотехнології і мікробіології

 

 

Технологія імунобіологічних препаратів

 

 

Фармацевтична розробка лікарських засобів

Кафедра харчової хімії

 

 

 

Концепції керування ризиками у виробництві харчових продуктів

Кафедра експертизи харчових продуктів

 

 

Природні вторинні метаболіти для фармації 

Кафедра харчової хімії

 

Навчально-методичне забезпечення ОПП «Біотехнології: фармацевтична, промислова, харчова, природоохоронна» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Обов’язкові освітні компоненти ОП

Освітня компонента/робоча програма

Кафедра, що викладає дисципліну (посилання з бібліотеки)

Навчально-методичне забезпечення

ОК 1.         Історія державності і культури України

кафедра гуманітарних дисциплін

Інструкція з пошуку навчально-методичного забезпечення в бібліотеці НУХТ

ОК 2.         Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

кафедра іноземних мов професійного спрямування

ОК 3.         Вища математика

кафедра вищої математики ім. проф. В.І.Можара

ОК 4.         Фізика

кафедра фізики

ОК 5.         Загальна та неорганічна хімія

кафедра харчової хімії

ОК 6.         Вступ до фаху

кафедра біотехнології і мікробіології

ОК 7.         Біологія клітини

кафедра біотехнології і мікробіології

ОК 8.         Інформаційні технології

кафедра інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки

ОК 9.         Органічна хімія

кафедра харчової хімії

ОК 10.       Фізична та колоїдна хімія

кафедра харчової хімії

ОК 11.       Аналітична хімія

кафедра харчової хімії

ОК 12.       Біохімія

кафедра харчової хімії

ОК 13.       Імунологія та основи імунобіотехнологій

кафедра біотехнології і мікробіології

ОК 14.       Загальна мікробіологія і вірусологія. Модуль 1. Мікроорганізми як біологічні агенти

кафедра біотехнології і мікробіології

ОК 15.       Основи комп’ютерного проектування

кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування

ОК 16.       Загальна біотехнологія

кафедра біотехнології і мікробіології

ОК 17.       Інжиніринг біопроцесів. Модуль 1. Процеси та апарати біотехнологічних виробництв

кафедра процесів і апаратів харчових виробництв

ОК 18.       Менеджмент безпеки праці на підприємстві

кафедра екологічної безпеки та охорони праці

ОК 19.       Інжиніринг біопроцесів. Модуль 2. Устаткування виробництв галузі

кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

ОК 20.       Ділова комунікативність

кафедра гуманітарних дисциплін

ОК 21.       Генетика

кафедра біотехнології і мікробіології

ОК 22.       Загальна мікробіологія і вірусологія. Модуль 2. Фізіологія росту та метаболізм мікроорганізмів

кафедра біотехнології і мікробіології

ОК 23.       Біохімічні основи мікробного синтезу

кафедра біотехнології і мікробіології

ОК 24.       Економіка та організація біотехнологічних виробництв

кафедра економіки і права

ОК 25.       Нормативне забезпечення біотехнологічних виробництв

кафедра біотехнології і мікробіології

ОК 26.       Методи контролю біотехнологічних, фармацевтичних і харчових виробництв

кафедра біотехнології і мікробіології

 

ОК 27.       Проектування біотехнологічних виробництв

кафедра біотехнології і мікробіології

ОК 28.       Методологія розробки нормативно-технічної документації

кафедра біотехнології і мікробіології

ОК 29.       Мікробіологія, санітарія і гігієна виробництв з основами НАССР

кафедра біотехнології і мікробіології

ОК 30.       Автоматизація та управління біотехнологічним виробництвом

кафедра автоматизації та комп’ютерних технологій систем управління

ОК 31.       Виробнича практика

кафедра біотехнології і мікробіології

ОК 32.       Переддипломна практика

кафедра біотехнології і мікробіології

ОК 33.       Кваліфікаційна робота

кафедра біотехнології і мікробіології

 

Вибіркові освітні компоненти ОП

Освітня компонента/робоча програма

Анотація

Кафедра, що викладає дисципліну (посилання з бібліотеки )

Навчально методичне забезпечення

ВП 1. Дисципліни із загальноуніверситетського каталогу 

ВП 2. Дисципліни з каталогу галузі знань 16 "Хімічна та біоінженерія"** 

ВП2 САПР,

Анотація

 

кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування

Інструкція з пошуку навчально-методичного забезпечення в бібліотеці НУХТ

 

ВП2 Електротехніка та основи електроніки

Анотація

кафедра електропостачання і енергоменеджменту

ВП2 Прикладна біофізика

Анотація

кафедра екологічної безпеки та охорони праці

ВП2 Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів

Анотація

кафедра теплоенергетики і холодильної техніки

ВП2 Комп’ютерні технології проектування

Анотація

 

ВП 3. Дисципліни із каталогу освітньої програми

Фізіологічні основи життєдіяльності людини

Анотація

кафедра технології оздоровчих продуктів

Інструкція з пошуку навчально-методичного забезпечення в бібліотеці НУХТ

Фізичні основи інструментальних методів у біотехнологіях

Анотація

кафедра фізики

Екологія людини

Анотація

кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Фармацевтична хімія

Анотація

кафедра харчової хімії

Хімія гетероциклів

Анотація

кафедра харчової хімії

Основи хімії ксенобіотиків

Анотація

кафедра харчової хімії

Біобезпека та біоетика

Анотація

кафедра біотехнології і мікробіології

Управління екологічними ризиками

Анотація

кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Виробнича логістика

Анотація

кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування

Технологія мікробного синтезу лікарських засобів

Анотація

кафедра біотехнології і мікробіології

Основи конструювання нових харчових продуктів

Анотація

кафедра технології оздоровчих продуктів

Екологічне законодавство та управління у природоохоронних технологіях

Анотація

кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Промислова технологія лікарських засобів

Анотація

кафедра біотехнології і мікробіології

Загальні харчові технології

Анотація

кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів

 

кафедра технології цукру і підготовки води

 

кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

 

кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

 

кафедра технології молока і молочних продуктів

Інженерний захист навколишнього середовища

Анотація

кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Технологія пробіотиків і вакцин

Анотація

кафедра біотехнології і мікробіології

Харчова біотехнологія

Анотація

кафедра біотехнології і мікробіології

Природоохоронні біотехнології 

Анотація

кафедра біотехнології і мікробіології

Фармакологія

Анотація

кафедра харчової хімії

Безвідходні технології продуктів бродіння

Анотація

кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Менеджмент відходів

Анотація

кафедра екологічної безпеки та охорони праці

 

Проектування фармацевтичних біотехнологій

Анотація

кафедра біотехнології і мікробіології

Проектування харчових біотехнологій

Анотація

кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Проектування природоохоронних біотехнологій

Анотація

кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Події у світлинах

 Випуск магістрів. Лютий 2024 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2024 р. 

 Посвята в студенти. Вересень 2023 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2023 р. 

 89 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів. Квітень 2023 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2023 р. 

 Посвята в студенти. Вересень 2022 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2022 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2022 р. 

 Посвята в студенти. Серпень 2021 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2021 р. 

 87 Міжнародна наукова конференція молодих вчених, аспірантів, студентів. Квітень 2021 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2021 р. 

 Посвята в студенти. Вересень 2020 р. 

 On-line захист квалiфiкацiйних робiт ОС "БАКАЛАВР". Червень 2020 р. 

 Випуск магістрів та бакалаврів. Лютий 2020 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2020 р. 

 Вечір факультету. Жовтень 2019р. 

 Фотоконкурс «Мій улюблений куточок НУХТ». 

Архів

Ви знаходитесь тут: Здобувачам освіти Навчально-методичне забезпечення дисциплін