Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Проєктування природоохоронних біотехнологій

Опис вибіркової дисципліни

Дисципліна

«Проєктування природоохоронних біотехнологій»

Ступінь, що здобувається

бакалавр

Курс

4 (2 семестр)

Обсяг (кредити)

3 кредити ECTS (90 год.)

Мова викладання

українська

Кафедра

біотехнології і мікробіології

Викладач

к.т.н., доц. Красінько В.О.

Вимоги до початку вивчення*

Дана дисципліна спирається на знання, здобуті здобувачами під час вивчення біології клітин, хімічних дисциплін, фізики, інформаційних технологій, іноземної мови (за професійним спрямуванням), загальної біотехнології, загальної мікробіології та вірусології, основ проєктування біотехнологічних виробництв

Що буде вивчатися

Основні принципи і технології біотехнологічного проектування та їх застосування у природоохоронних проектах, основні теоретичні та практичні підходи до збереження біорізноманіття, а також засоби моніторингу та контролю над станом природних екосистем. У ході вивчення дисципліни надається можливість поглибити свої знання з природоохоронних наук, а також навчитися застосовувати їх на практиці, вивчаються різні приклади природоохоронних проектів та проводиться ознайомлення з принципами їх реалізації.

Чому це цікаво/треба вивчити

Ця дисципліна є важливою частиною підготовки бакалаврів в галузі біотехнології та біоінженерії, оскільки дає здобувачам необхідні знання та практичні навички для розв'язання актуальних екологічних проблем дружніми для природи біотехнологічними методами, які спрямовані на збереження біорізноманіття нашої планети.

Чого можна навчитися

У результаті вивчення дисципліни "Проєктування природоохоронних біотехнологій" здобувачі можуть розробляти та впроваджувати природоохоронні проекти на різних рівнях: від локальних проектів, спрямованих на відновлення окремих екосистем, до більш глобальних проектів, спрямованих на збереження біорізноманіття в цілому.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями

Використовувати потенціал мікроорганізмів для вирішення екологічних проблем:

  • проєктувати заходи екологізації різних виробництв;
  • розробляти схеми біологічного знешкодження ксенобіотиків;
  • розробляти технологічні основи одержання біодеградабельних матеріалів (біопластиків) та альтернативних джерел енергії, цікавість до яких стрімко зростає

Форма занять

Лекції – 20 год., практичні заняття – 20 год., самостійна робота – 50 год.

Форма підсумкового контролю

Диференційований залік

 

 

Події у світлинах

 Випуск магістрів. Лютий 2024 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2024 р. 

 Посвята в студенти. Вересень 2023 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2023 р. 

 89 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів. Квітень 2023 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2023 р. 

 Посвята в студенти. Вересень 2022 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2022 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2022 р. 

 Посвята в студенти. Серпень 2021 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2021 р. 

 87 Міжнародна наукова конференція молодих вчених, аспірантів, студентів. Квітень 2021 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2021 р. 

 Посвята в студенти. Вересень 2020 р. 

 On-line захист квалiфiкацiйних робiт ОС "БАКАЛАВР". Червень 2020 р. 

 Випуск магістрів та бакалаврів. Лютий 2020 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2020 р. 

 Вечір факультету. Жовтень 2019р. 

 Фотоконкурс «Мій улюблений куточок НУХТ». 

Архів

Ви знаходитесь тут: Здобувачам освіти Курсове проєктування Описи вибіркових дисциплін Проєктування природоохоронних біотехнологій