Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Унікальний досвід підготовки фахівців-біотехнологів

На кафедрі БТМ НУХТ накопичений унікальний багаторічний досвід підготовки фахівців у галузі біотехнології, який налічує вже понад 50 років.

Зародження біотехнологічної освіти в Україні датується другою половиною ХХ століття. Цей час був ознаменований бурхливим розвитком вітчизняної індустрії мікроорганізмів і створенням нової галузі – мікробіологічної промисловості. Основним її завданням було виробництво біологічно активних сполук (білково-вітамінних концентратів, амінокислот, антибіотиків, ферментів, вітамінів, стимуляторів росту рослин тощо) сільськогосподарського та промислового призначення.

Нова галузь промисловості мала потребу у нових фахівцях. Для підготовки таких спеціалістів наприкінці 60-х років на базі кафедри технічної мікробіології Київського технологічного інституту харчової промисловості (нині НУХТ) була відкрита кафедра технології мікробіологічних і вітамінних виробництв. У 1966 році кафедра стала випусковою: вперше в Україні здійснився набір майбутніх інженерів-технологів за спеціальністю "Технологія мікробіологічних і вітамінних виробництв". Це було зумовлено тим, що, по-перше, готувати фахівців для мікробіологічної промисловості повинні були спеціалісти, які мають великий досвід роботи з мікроорганізмами, і на кафедрах, де є необхідна матеріально-технічна база. По-друге, робота з мікроорганізмами в промислових умовах вимагала відповідних інженерних знань. Таке вдале поєднання мікробіології та інженерії стало можливим у Київському технологічному інституті харчової промисловості. Отже, кафедра біотехнології і мікробіології Національного університету харчових технологій була першою і впродовж більше 20 років залишалася єдиною в Україні, де готували фахівців для мікробіологічної (біотехнологічної) галузі. А перший, як тепер прийнято говорити, експериментальний, випуск фахівців-біотехнологів за спеціальністю «Технологія мікробіологічних і вітамінних виробництв» відбувся у 1971 році.

У 1988 році кафедра одержала оновлену назву біотехнології мікробного синтезу, а вже у 2011 р. здобула свою нинішню назву – кафедра біотехнології і мікробіології. Це унікальний у своєму роді підрозділ не стільки за назвою, скільки за реалізацією навчальної, наукової, методичної й виховної роботи. І саме кафедру біотехнології і мікробіології НУХТ, справді, можна вважати колискою біотехнологічної освіти в Україні.

У 90-х роках ХХ ст. в Україні підготовку фахівців за спеціальністю «Біотехнологія» стали здійснювати в рамках напряму 0916 «Хімічна технологія та інженерія». У січні 2003 р. спеціальність «Біотехнологія» була виключена з напряму «Хімічна технологія та інженерія», оскільки було створено новий напрям підготовки 0929 «Біотехнологія», у рамках якого відкрито спеціальності «Промислова біотехнологія», «Біотехнологія біологічно активних речовин» і «Екобіотехнологія». У березні 2006 р. Міністерством освіти і науки України (наказ № 221 від 21.03.2006) затверджено галузеві стандарти (освітньо-професійна програма і освітньо-кваліфікаційна характеристика) підготовки бакалавра за напрямом 0929 «Біотехнологія», які розроблялись за безпосередньої участі провідних фахівців кафедри БТМ: завідувача кафедри, д.б.н., проф. Тетяни Павлівни Пирог та доцента кафедри Наталії Миколаївни Грегірчак.

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.2006 р. № 1719 затверджено новий перелік напрямів підготовки та галузей знань, в якому в галузі знань «Біотехнологія» (0514) виділено два напрями підготовки: «Біотехнологія» (051401) та «Біомедична інженерія» (051402). Галузевий стандарт підготовки бакалавра за напрямом 051401 «Біотехнологія», співавторами якого були Тетяна Пирог і Наталія Грегірчак, затверджено у 2012 р. (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 832 від 19.07.2012 р.).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» та Наказу МОН України № 1151 від 06.11.2015 «Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» підготовку фахівців для біотехнологічної галузі здійснюють за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Базуючись на багаторічному досвіді підготовки фахівців для біотехнологічної галузі, у 2016 р. проєктною групою у складі провідних спеціалістів кафедри за участі стейкхолдерів було розроблено ОПП «Біотехнологія» підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія». У 2017 р. було здійснено перегляд ОПП на основі проекту стандарту вищої освіти і ОПП отримала нову назву «Біотехнології: фармацевтична, промислова, харчова, природоохоронна».

Подальший перегляд ОПП відповідно до стандарту вищої освіти підготовки бакалаврів за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія» затвердженого і введеного в дію Наказом Міністерства освіти і науки України від 04.10.2018 р. № 1070 відбувся у 2019 році. Відповідно до Положення про розроблення, затвердження, моніторинг та перегляд освітніх програм у НУХТ, ОПП проходить щорічний внутрішній моніторинг та відкрите громадське обговорення, у результаті яких до ОПП вносяться відповідні зміни, які враховують побажання здобувачів освіти та стейкхолдерів, а також рекомендації Центру моніторингу якості та координації освітньої діяльності НУХТ, рішення Вченої ради НУХТ та МОН. Зміни в ОПП наведені у вигляді таблиць: 2020 р.; 2021 р., 2022 р.. Діюча редакція ОПП затверджена Вченою радою НУХТ (протокол № 18 від 26 травня 2022 р.) і введена в дію з 01.09.2022 (наказ №33 від 01.06.2022 р.)

Події у світлинах

 Випуск магістрів. Лютий 2024 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2024 р. 

 Посвята в студенти. Вересень 2023 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2023 р. 

 89 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів. Квітень 2023 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2023 р. 

 Посвята в студенти. Вересень 2022 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2022 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2022 р. 

 Посвята в студенти. Серпень 2021 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2021 р. 

 87 Міжнародна наукова конференція молодих вчених, аспірантів, студентів. Квітень 2021 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2021 р. 

 Посвята в студенти. Вересень 2020 р. 

 On-line захист квалiфiкацiйних робiт ОС "БАКАЛАВР". Червень 2020 р. 

 Випуск магістрів та бакалаврів. Лютий 2020 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2020 р. 

 Вечір факультету. Жовтень 2019р. 

 Фотоконкурс «Мій улюблений куточок НУХТ». 

Архів

Ви знаходитесь тут: Про кафедру Унікальний досвід підготовки фахівців-біотехнологів